Regulamin

Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez firmę Gabinet Terapii Manualnej Witold Sodel

 1. ORGANIZATOR SZKOLENIA

Organizatorem szkoleń jest firma
Gabinet Terapii Manualnej Witold Sodel
ul. Żwirki i Wigury 32
43-190 Mikołów
NIP: 646-259-04-82 
REGON: 241209147

Dalej jako Organizatorem

 1. UCZESTNIK SZKOLENIA

Uczestnikiem szkolenia z organizowanego przez Organizatora, jest każda osoba, której udział w szkoleniu został zgłoszony na formularzu zgłoszeniowym Organizatora lub jej udział został potwierdzony w inny sposób przewidziany przez zapisy niniejszego Regulaminu (np. odrębną umową, zgłoszeniem formularza online, itp.). Osoba lub osoby zgłaszające udział w szkoleniu, niezależnie od formy, przekazując Organizatorowi formularz zgłoszeniowy potwierdzają, że są w pełni upoważnione do reprezentacji kontrahenta w zakresie nabycia szkolenia u Organizatora.

 1. OFERTA SZKOLENIA

Zakres i program szkolenia, miejscowość, w której szkolenie jest organizowane, jego termin oraz cena określone są w aktualnej ofercie szkoleń, zamieszczonej na stronie www.witoldsodel.pl. Dokładny adres miejsca szkolenia podany zostanie uczestnikom najpóźniej na trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu bądź odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników.

 1. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU – UMOWA

Zgłoszenie udziału w szkoleniu można dokonać:

 1. Wypełniając formularz zamówienia i opłacając uczestnictwo na stronie www.witoldsodel.pl
 2. Wypełniając i przesyłając formularz zgłoszeniowy w formie papierowej lub elektronicznej pod wskazany w formularzu adres, numer faxu lub adres e-mail.

Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia; liczy się data wpływu formularza zgłoszeniowego lub zgłoszenia online do Organizatora. Po upływie tego terminu można zgłosić swój udział za pomocą formularza zgłoszeniowego pod warunkiem jednoczesnego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem. Zgłoszenie udziału w szkoleniu w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem stanowi zawarcie umowy z Organizatorem i jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w pkt V i VI Regulaminu.

 1. REZYGNACJA Z UDZIAŁU – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Uczestnik, który zawarł umowę o szkolenie może od niej odstąpić bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (przesłania formularza zgłoszeniowego). W takim przypadku, Uczestnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty za szkolenie. Rezygnacja z udziału w szkoleniu złożona w terminie późniejszym lub nieobecność zgłoszonej osoby na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku zapłaty całości ceny za szkolenie. W przypadku, gdy szkolenie – za zgodą uczestnika – rozpoczyna się przed upływem 10 dni od daty zawarcia umowy Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Obowiązująca jest pisemna forma rezygnacji z udziału w szkoleniu.

W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy należy dostarczyć osobiście lub przesłać stosowne oświadczenie pocztą lub e-mailem do Organizatora. Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z odstąpieniem od Umowy (rezygnacją ze szkolenia).

W przypadkach niektórych rodzajów szkoleń (tzw. szkoleń dedykowanych) uczestnikom nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy ani w trybie przewidzianym w niniejszym Regulaminie, ani na mocy art. 7 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (DzU z 2000 r. Nr 22, poz. 271). Informacja, że dane szkolenie jest szkoleniem dedykowanym oznaczane jest na formularzu zgłoszeniowym.

 1. ZMIANA TERMINU SZKOLENIA

W przypadku, gdy szkolenie nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników szkolenia o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie oraz zaproponować – do wyboru – nowy termin szkolenia lub zwrot 100% opłaty za szkolenie.

W żadnym przypadku Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez Uczestnika, w tym kosztów dojazdu, pobytu oraz innych.

 1. ZMIANA WYKŁADOWCY

Organizator ma prawo zmienić wykładowcę na danym szkoleniu z ważnej przyczyny bez uprzedniego poinformowania uczestników. Organizator gwarantuje, że nowy wykładowca ma odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie merytoryczne do prowadzenia szkolenia.

Zmiana wykładowcy nie może być podstawą żądania zwrotu opłaty za szkolenie przez uczestnika.

 1. CENA SZKOLENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, podane ceny szkolenia są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT (23%). 

W przypadku szkoleń otwartych istnieje obowiązek dokonania wpłaty w wysokości 100 % ceny szkolenia w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. W szczególnych przypadkach Organizator może udzielić zgody na inny termin zapłaty za szkolenie.

Wpłatę należy uiścić za pomocą Płatności PayU lub na rachunek bankowy Organizatora – numer rachunku jest zamieszczony w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku szkoleń zamkniętych realizowanych na zamówienie firm i instytucji zapłata za szkolenie następuje w terminie wynikającym z umowy/porozumienia z Zamawiającym.

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia bez podania przyczyny, jednak nie później jak 5 dni przed terminem szkolenia. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie późniejszym niż 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia może zostać potrącona opłata w wysokości 10%.  

 1. REKLAMACJE

Zamawiający może złożyć reklamację dotyczącą szkolenia w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacja musi być złożona na piśmie lub w formie elektronicznej. Reklamacje należy składać na adres siedziby firmy lub drogą elektroniczną na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizator odpowiada pisemnie na złożoną reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Uczestnik, akceptując warunki Regulaminu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Gabinet Terapii Manualnej Witold Sodel z siedzibą w Mikołowie przy ulicy Żwirki i Wigury 32 swoich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia szkoleń zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.97 nr 133 poz. 883). Wszelkie informacje o przetwarzanych danych osobowych można znaleźć w Polityce prywatności